Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
  CineWorks – KvK 57359407

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
  overeenkomst tussen CineWorks en een opdrachtgever
  waarop CineWorks deze voorwaarden van toepassing
  heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  overeenkomsten met CineWorks voor de uitvoering
  waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. Offertes 

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
  termijn voor aanvaarding is genoemd. 
 1. De door CineWorks gemaakte offertes zijn vrijblijvend;
  zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CineWorks is slechts aan
  de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
  wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. 
 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij
  anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden. 
 1. CineWorks stelt zijn offertes samen op basis van een
  inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding,
  opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde
  zaken. CineWorks bepaalt deze uren in alle redelijkheid.
  Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de
  productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn
  opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. CineWorks zal de overeenkomst naar beste inzicht en
  vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
  uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
  vereist, heeft CineWorks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
  CineWorks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CineWorks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CineWorks zijn verstrekt, heeft CineWorks het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
  doordat CineWorks is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Cineworks.
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen

+31 (0)6 460 80 644
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als je enthousiasme nog niet is gezakt,
klik dan hier voor contact.